Here's some pictures of Kynance

 

keynancethreequarter.jpg (39497 bytes)

kynancesidemontage.jpg (49746 bytes)

keynancerearview.jpg (22341 bytes)

kynancefrontmontage.jpg (42876 bytes)